Foro en Español

Reply
Moderator

Guerra de estándares IoT

Quizá os interese esta presentación que hizo un compañero sobre la guerra de estándares que se está viviendo alrededor de IoT:

 

https://youtu.be/MbONlmaRdb4


Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100

---

If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: